Bài 1 - Các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm (Đọc PDF online)
Năm xuất bản
2019
Nhà xuất bản
Sưu tầm
Download tài liệu

Kết thúc bài học này học viên có thể

Giải thích thị trường du lịch hiện nay trên toàn cầu cũng như trong nước

Liệt kê và mô tả các loại hình du lịch và khách du lịch

Liệt kê và mô tả các tác động tích cực cũng như tiêu cực của du lịch đối với môi trường, kinh tế và xã hội

Giải thích các nguyên tắc của du lịch có trách nhiệm và ba mục tiêu cốt lõi trong phát triển bền vững

Liệt kê và mô tả những lợi ích của du lịch có trách nhiệm đối với doanh nghiệp, khách du lịch và người dân địa phương

Giải thích tầm quan trọng và nguyên tắc của Tuyên bố Cape Town về du lịch có trách nhiệm

Share Everywhere

Post Comments

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.