Tài nguyên nhiều chuyên ngành dành cho các bạn Sinh Viên, Nghiên cứu sinh, Lưu học sinh

ẢNH ĐẠI DIỆN TÊN TÀI LIỆU NHÀ XUẤT BẢN DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bài 4 - sử dụng lao động có trách nhiệm trong du lịch (Đọc PDF online) Bài 4 - sử dụng lao động có trách nhiệm trong du lịch (Đọc PDF online)
BÀI 4. SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG DU LỊCH
Sưu tầm Download
Bài 3 - tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệm (Đọc PDF online) Bài 3 - tiếp thị và truyền thông du lịch có trách nhiệm (Đọc PDF online)
BÀI 3. TIẾP THỊ VÀ TRUYỀN THÔNG DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
Sưu tầm Download
Bài 2 - Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm (Đọc PDF online) Bài 2 - Phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm (Đọc PDF online)
BÀI 2. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
Sưu tầm Download
Bài 1 - Các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm (Đọc PDF online) Bài 1 - Các nguyên tắc du lịch có trách nhiệm (Đọc PDF online)
BÀI 1. CÁC NGUYÊN TẮC DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
Sưu tầm Download
Hoc sinh mac ao dai (Bản Tiếng Anh) Đề xuất chiến lược marketing du lịch việt nam đến năm 2020 & kế hoạch hành động: 2013-2015
Vietnam tourism marketing strategy to 2020 & action plan: 2013-2015 (proposed) (Tiếng Anh)
Sưu tầm Download
Hoc sinh mac ao dai (Bản Tiếng Anh) Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch Cho các cơ sở giáo dục và đào tạo
Guide to asean mutual recognition arrangement on tourism professionals For Tourism Education & Training Providers (Tiếng Anh)
Sưu tầm Download
Sinh vien ao dai (Bản Tiếng Anh) Du lịch có trách nhiệm đối với lĩnh vực dịch vụ phục vụ nhà hàng tại Việt Nam
Responsible Tourism for the food & beverage services sector in Vietnam (Tiếng Anh)
Sưu tầm Download
My nhan tam mua Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch (Cho người lao động du lịch)
Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch (Cho người lao động du lịch)
Sưu tầm Download
My nhan tam mua Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch Cho các cơ sở giáo dục và đào tạo
Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề du lịch Cho các cơ sở giáo dục và đào tạo
Sưu tầm Download
My nhan tam mua Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN (MRA) về Nghề Du lịch
Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN (MRA) về Nghề Du lịch
Sưu tầm Download